keresés:  

Álláspályázatok

Nyitott álláspályázatok listája:
- Főkönyvi könyvelő
- Intézményvezető
- Vagyonhasznosítási ügyintéző
- Vagyonhasznosítási ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. melléklet 19. pont I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:
A számviteli terület tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási és ellenőrzési tevékenység ellátása, havi, negyedéves és éves zárási feladatok elvégzése, közreműködés a könyvvizsgálói és hivatali (pl. ÁSZ, NAV) ellenőrzésekben. Az éves beszámoló összeállítása, számviteli szabályzatok aktualizálása. A költségvetés összeállításának felügyelete, a félévi és az éves költségvetési beszámolók elkészítése, előirányzatok könyvelése, egyeztetése, az előirányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése, egyeztetése, a Képviselő-testületi döntések előkészítése, a költségvetési és zárszámadási rendeletek összeállítása, módosítások előterjesztése, intézményekkel való kapcsolattartás, állami támogatások igénylése, elszámolása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi és számviteli feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- •Cselekvőképesség,
•- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
- Önkormányzati vagy költségvetési intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, egyetemi, vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés,
- Önkormányzati vagy költségvetési intézményben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség,
- Kiváló szintű rendszerszemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
- Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint, motivációs levél (amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/294-27/2018 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. július 30-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1012 , Attila út 89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást. A költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, gondoskodik az intézménybe történő éves felvételek jogszerűségéről. Előkészíti, illetve elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása,

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) illetve a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Szolgálati lakást a pályázatot kiíró nem biztosít. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, az 1/2000.(1.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. mellékletében az intézményvezetőre előírt szakképzettség valamelyike,.a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatójával közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, szociális ellátás és/vagy az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,szociális szakvizsga megléte,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
- Pontos, precíz munkavégzés,
- Szakmai elkötelezettség,
- Nagyfokú munkabírás,
- Kiváló szintű együttműködő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program
- nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok
- nyilatkozat, hogy A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/200. (XII.26 Korm. rendelet 3/A §-a szerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt
- képesítést tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok, hitesített másolatai
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
- hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik
- nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását
- nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló bizottsági, illetve testületi üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brezoczki Erika Erzsébet aljegyző nyújt a 458-3028-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Bp. I. kerület Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető,
- Személyesen: Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint ügyfélszolgálat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályáztató fenntartja azt a jogot, hogy a pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kerüljön kizárásra azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, illetve aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 3 hónapos próbaidővel történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda
Vagyonhasznosítási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. sz. melléklet 20. pontja alapján I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:
Telekingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntés előkészítések. Az önkormányzati tulajdonú lakások bővítésével, egyesítésével, megosztásával, átminősítésével kapcsolatos bérbeadói döntések előkészítése testületi, bizottsági előterjesztés készítése, tulajdonosi hozzájárulások elkészítése, döntések végrehajtása. Az önkormányzati, illetve társasházi közös tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítése, illetve tulajdonviszonyok rendezése. Parkolóhely létesítési kérelmeket véleményezésre előterjeszti és az elbírálást követően a szükséges megállapodásokat előkészíti. Ingatlaneladással kapcsolatos ügyek, előterjesztések előkészítése testületi és bizottsági ülésekre.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- •Cselekvőképesség,
•- Büntetlen előélet,
- Főiskola,
- azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem,
- azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
- Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint, motivációs levél (amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/294-41/2018 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: vagyonhasznosítási ügyintéző.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. sz. melléklet 20. pontja

Ellátandó feladatok:
Önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás célú helyiségek vonatkozásában bérbeadói nyilatkozatok előkészítése, helyiségbérleti szerződések előkészítése. Az üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításával kapcsolatos pályázatok, versenytárgyalások előkészítése, lebonyolítása. Folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel, partnerekkel, szakértőkkel, ingatlankezelővel. Adatszolgáltató tevékenység, a megkötött szerződések nyilvántartása, a szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség ellátása. Az üres helyiségek nyilvántartásának vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- •Cselekvőképesség,
•- Büntetlen előélet,
- Főiskola,
- azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem,
- azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Pályázathoz benyújtandó: motivációs levél, fényképes önéletrajz (a 45/2012. (II.20) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerint, iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez-a pályázó hozzájárul.
- Kérem, hogy a BDV/294-42/2018 hivatkozási számot és a Vagyonhasznosítási ügyintéző munkakört szíveskedjen feltüntetni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához