keresés:  

Jegyzői referatúra

Jegyző: dr. Herpai-Nagy Teodóra
Telefonszám.: 458-3015

e-mail:jegyzoititkarsag@budavar.hu


A jegyzői fogadóóra időpontja: Havonta egyszer a hónap első szerda 09.00-12.00 óráig.

Az érdeklődők az Ügyfélszolgálati Irodán (Városháza, földszint) személyesen vagy a 458-3015 és a 458-3000 számú telefonon jelentkezhetnek be, a témakör megjelölésével.

A Jegyzői Referatúrához tartozó feladatok:

A Jegyzői Referatúra a Jegyző közvetlen irányításával működik.

Takács-Bacsa Éva Referatúra vezető Telefonszám.: 458-3015

A Referatúra részét képezi a belső ellenőrzés és kontrolling, a személyügyi és munkaügyi-, valamint a jogi/jogászi feladatok ellátása.


Benke Tímea személyügyi ügyintéző,
telefonszám: +36 1 458-3060


- a jogszabályokban és helyi szabályzatokban előírt személyügyi feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat közszolgálati tisztviselői, közfoglalkoztatottai, munkavállalói tekintetében,

- a Budavári Művelődési Ház személyügyi és munkaügyi feladatainak ellátása,

- ellátja az arra kötelezett közszolgálati tisztviselők, ill. intézményvezetők vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a vagyonnyilatkozatok jogszabályban és belső szabályzatban előírt kezeléséről, tárolásáról,

- statisztikai adatszolgáltatásokat teljesít.

Koós Andrea munkaügyi ügyintéző, telefonszám: +36 1 458-3049


- a jogszabályokban és helyi szabályzatokban előírt munkaügyi feladatok ellátása, kifizetések számfejtése a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat köztisztviselői, munkavállalói tekintetében,


- a kötelező foglalkozás-egészségügyi és egyéb szűrővizsgálatok koordinációja, adminisztrációja,

- a kötelező éves és az év közben belépettek tűz- és munkavédelmi oktatásának megszervezése, koordinációja és kapcsolattartás a tűz- és munkavédelmi szakreferenssel,

- a közszolgálati tisztviselők továbbképzési kötelezettségével és teljesítményértékelésével összefüggő feladatok intézményi szintű koordinálása, adminisztrációja,

- statisztikai adatszolgáltatásokat teljesít.

Dr. Kenyeres Csaba jogtanácsos, telefonszám: +36 1 458-3019

- az Önkormányzat és szervei jogi képviseletének ellátása,

- az önkormányzati kötelezettség vállalások véleményezése,

- szerződések, okiratok, eseti döntések előkészítésében való részvétel,

- jogi tanácsadás a Hivatal szervezeti egységei részére,

- az előterjesztések előzetes törvényességi ellenőrzése,
- az Önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok kivizsgálása, döntés-előkészítés.

jogtanácsos, telefonszám: +36 1 458-3079

- az Önkormányzat és szervei jogi képviseletének ellátása,

- az önkormányzati kötelezettség vállalások véleményezése,

- szerződések, okiratok, eseti döntések előkészítésében való részvétel,

- jogi tanácsadás a Hivatal szervezeti egységei részére,

- az előterjesztések előzetes törvényességi ellenőrzése,
- az Önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok kivizsgálása, döntés-előkészítés.

Kékesi István belső ellenőr, telefonszám: +36 1 458-3037

A belső ellenőrzés feladatai különösen:


- független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység ellátása, melynek célja az ellenőrzött szervezet működésének fejlesztése és eredményességének növelése;
- az önkormányzat és intézményei céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli az ellenőrzött szervezet minden folyamatát, járuljon hozzá azok fejlesztéséhez valamint irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságához;
- elemzések készítése, az elemzésekhez, vizsgálatokhoz információk gyűjtése és értékelése;
- megállapítások, következtetések és javaslatok megtétele az ellenőrzési jelentésében,
- tanácsadás a jegyző számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan;
- kockázatelemzésen alapuló stratégiai- és éves ellenőrzési terv kidolgozása,
-soron kívüli ellenőrzések lefolytatása a jegyző felkérésére illetve javaslattétel ez ügyében a jegyző felé;
-az éves ellenőrzési jelentés összeállítása.

kontroller, telefonszám: +36 1 458-3073


Stratégiai és operatív céloknak megfelelő szabályozási és felügyeleti tevékenységet végez, analizálja és szintetizálja a pénzügyi adatokat, a vezetőség mellett belső tanácsadói szerepet tölt be:

- gondoskodik a szervezet pénzügyi folyamatainak átláthatóságáról;

- rendszeres és ad hoc gazdasági elemzéseket készít adott időszakokra és területre vonatkozóan;

- a tárgyévi költségvetés végrehajtását értékeli, eltéréseket elemez;

- bevételi és kiadási előirányzatok alakulását nyomon követi, elemzi;

- részt vesz a számviteli rendszer kialakításában;

- belső szabályzatok nyilvántartási rendszerének kialakítását és működtetését végzi;

- belső kontrollrendszer kiépítését és működtetését végzi.